Dorada - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Dorada

Dorada (savijanje, lepljenje, ukoričavanje, spiralisanje, šivenje…)

Dorada je najširi deo proizvodnje zbog kompleksnosti i raznovrsnih dorada na datom proizvodu. U ovaj deo proizvodnje spadaju poslovi kao što su: savijanje, rezanje, sakupljanje, perforacija , numeracija, bušenje, ćoškiranje, bigovanje, lepljenje, brojanje, spiralisanje, šivenje, ubacivanje, koričenje, ringlovanje, klamerisanje, kaširanje, plastifikacija, štancanje i ponovno obrezivanje proizvoda (obrezivanje je u 95% slučajeva neophodna)