Istorija - Cikoš Group | Štampa i prodaja, print, design, sell
Istorija

Istorija Čikoš Štampe

Izdavačko, štamparsko i trgovinsko preduzeće Čikoš je osnovano 8. juna 1990. godine sa središtem u ulici Bokeljska 54. u Subotici, u privatnoj svojini. Prvenstveno je bila specijalizovana na usluge štampanja i na prodaju štamparskih proizvoda na veliko i malo.

U početku se nije vršilo štampanje već samo trgovina sa gotovim proizvodima. Prvi štampani materijal je proizveden tek nakon 4 meseca i to 1. oktobra 1990. godine. U ovom periodu je prvobitna ideja bila da se izgradi kompletna proizvodnja obrazaca za kompjutersku obradu podataka. Međutim, zbog sve većih potreba klijenata, program proizvoda se veoma brzo proširio sa štampanjem vizit kartica, blokovske robe, kataloga i reklamnih štampanih materijala, memorandum sa logoom preduzeća i ostalim proizvodima za potrebe kupaca.

 

Vlasnik preduzeća, dipl. graf. ing. Jožef Čikoš, je brzo uvideo potrebu za proširenjem posla. Još iste godine je kupio jednu tradicionalnu mašinu za offset štampu i time omogućio obavljanje specijalnih poslova, koji nisu bili mogući sa postojecom rotacionom mašinom.

Zajedno sa kupovinom ovih novih uređaja, čime je ponuda postala još raznovrsnija, izgrađene su i dve poslovne prodavnice. Sa stalnim proširenjem proizvodnog programa i štamparskih usluga povećavao se i broj zaposlenih.

 

Preduzeće danas ima više od 50 zaposlenih, među kojima su i osobe sa određenim stepenom invaliditeta (63%).


Preduzeće je 1. juna 1993. godine transformisano u ČIKOŠ HOLDING d.o.o., u čijem sklopu se nalaze dve firme: Čikoš Štampa d.o.o. i Čikoš Promet d.o.o. Na ovaj način su se stvorili uslovi za efikasniji i produktivniji rad kao, i unapređenje štamparskih usluga i trgovine. Jedan od ciljeva Čikoš Štampa d.o.o je bio da se fokusira na zapošljavanje i prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom i vršiti njihovu rehabilitaciju i obuku. Zahvaljujući ovom koraku ČIKOŠ ŠTAMPA d.o.o. je postao član udruženja invalidskih preduzeća Srbije, koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, tako da je i trenutno više od 60% zaposlenih u ovom preduzeću čine osobe sa invaliditetom.

 

Pored brige o osobama sa invaliditetom, kojima je neophodna pomoć, u ovim prostorijama se vrši i neprestana obuka oko 15 učenika iz srednje škole za osobe ošte cenog sluha, kao i iz srednje grafičke škole.

ČIKOŠ HOLDING d.o.o. je 2008. godine transformisan u ČIKOŠ GROUP d.o.o. Zahvaljujući proširenju proizvodne površine sa 500 m2 na skoro 2000 m2, 2009. godine je štamparija preseljena na novo mesto, čime su se otvorile nove mogućnosti za dalji razvoj.

 

Kupovina novih mašina i proširenje mašinskog parka, koji danas već obuhvata oko 40 različitih mašina (ManRoland i Heidelberg ofsetne mašine B3 i B2 formata, koje karakterišu visok kvalitet i performanse, nova Horizon automatska mašina za savijanje tabaka i nova Horizon mašina za sakupljanje, savijanje, klamerisanje i obrezivanje kataloga, mašina za heftanje, automatska mašina za spiralno povezivanje) je omogućio dalji napredak.